جزئیات سد کاکارضا:

پروژه سد کاکارضا
محل  
اهداف آب  آشامیدنی
وضعیت  در حال بهره برداری
ارتفاع سد , متر 6
کارفرما شرکت آب منطقه ای لرستان
نوع سد بتن
تنظیم و نگهداری رود کاکارضا
نوع سرریز اوجی آزاد