جزئیات:

پروژه تامین آب شرب و صنعت شهر خرم آباد
کارفرما شرکت آب منطقه ای لرستان
موقعیت پروژه شهر خرم آباد – استان لرستان
اهداف تامین آب برای مصارف شرب و صنعت خرم آباد  به میزان 60 میلیون متر مکعب
اجزای اصلی  انتقال بند انحرافی کاکارضا- تونل / سد مخمل کوه -سامانه های انتقال
منبع تامین آب رودخانه کاکارضا و سد مخمل کوه
منبع تامین فشار  ثقلی
دبی 1830 لیتر/ثانیه
وضعیت بخشی از پروژه در حال بهره برداری