جزئیات سد سرابی:

پروژه سد سرابی
محل منطقه تویسرکان – استان  همدان
اهداف آب   شرب ، صنعت و کشاورزی
وضعیت  در حال بهره برداری
ارتفاع سد , متر 70
کارفرما شرکت آب منطقه ای همدان
نوع سد سنگریزه ای با هسته رسی از نوع Cl
ذخیره و تنظیم
رودخانه گزندر
نوع سرریز اوجی آزاد