شرکت AFCE  با تعداد بیش از 250 نفر مهندس و تکنسین درگیر ارائه سرویسهای فنی به پروژه ها می باشد و اخیرا با برقراری رابطه تنگاتنگ همکاران حرفه ای در سطح ملی و بین المللی اقدام به بهبود کیفیت فنی و علمی مهندسین حرفه ای خود در ارائه سرویسهای مهندسی در حوزه های زیر نموده است بطوریکه دستیابی شرکت به اهداف بهینه میسر باشد.

انجام مراحل مختلف مطالعات طرح های توسعه منابع آب، تنظیم، ذخیره، تامین و انتقال آب، منابع آب سطحی و زیر زمینی برای مصارف گوناگون

انجام مراحل مختلف مطالعات سد سازی کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی

انجام مطالعات شبکه های آبیاری و زه کشی

انجام مطالعات انتقال، ذخیره، تصفیه و شبکه های توزیع آب شرب و صنعت

انجام مطالعات شبکه های جمع آوری فاضلاب و تصفیه خانه های فاضلاب

انجام مراحل مختلف نظارت و کنترل فنی و اجرای پروژه ها