جزئیات سد ایوشان:

پروژه سد ایوشان
محل منطقه زاغه  – استان  لرستان
اهداف آب  کشاورزی
وضعیت  در حال بهره برداری
ارتفاع سد , متر 64
کارفرما شرکت آب منطقه ای لرستان
نوع سد خاکی   با هسته رسی (از نوع Cl)
ذخیره و تنظیم
رودخانه  هرود
نوع سرریز اوجی آزاد

جزئیات شبکه آبیاری ایوشان:

کارفرما شرکت آب منطقه ای لرستان
محل دشت رازان-زاغه
نوع شبکه اصلی و فرعی 
سطح شبکه , هکتار 4500
نوع آبیاری بارانی – قطره ای
منبع تامین آب سد ایوشان
منبع تامین فشار شبکه  ثقلی
وضعیت  در حال ساخت