جزئیات سد زاگرس:

پروژه سد زاگرس
محل  منطقه قصرشیرین استان کرمانشاه
اهداف آب کشاورزی
وضعیت  در حال بهره برداری
ارتفاع سد , متر 47
کارفرما شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نوع سد هموژن , نوع Gc
ذخیره و تنظیم
رودخانه دیره
نوع سرریز کانال

جزئیات شبکه آبیاری زاگرس:

کارفرما شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
محل دشت قصرشیرین
نوع شبکه اصلی و فرعی 
سطح شبکه , هکتار 6400
نوع آبیاری آب پاش
منبع تامین آب سد زاگرس
منبع تامین فشار شبکه عمدتا ثقلی و بخشی توسط پمپاژ
وضعیت  در حال بهره برداری