جزئیات سد زاگرس:

پروژهسد زاگرس
محل منطقه قصرشیرین استان کرمانشاه
اهدافآب کشاورزی
وضعیت در حال بهره برداری
ارتفاع سد , متر47
کارفرماشرکت آب منطقه ای کرمانشاه
نوع سدهموژن , نوع Gc
تنظیم و نگهداریرودخانه دیره
نوع سرریزکانال

جزئیات شبکه آبیاری زاگرس:

کارفرماشرکت آب منطقه ای کرمانشاه
محلدشت قصرشیرین
نوع شبکهاصلی و فرعی 
سطح شبکه , هکتار6400
نوع آبیاریآب پاش
منبع تامین آبسد زاگرس
منبع تامین فشار شبکهعمدتا ثقلی و بخشی توسط پمپاژ
وضعیت در حال بهره برداری